Ülevaatekursus lasteasutuse juhtidele


 Hea võimalus uue õppekava rakendamiseks!                                                                                                                                                            
Sihtgrupp:
Lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajaile
Maht:
60 tundi(48 tundi loenguid ja seminare, 12 tundi praktikat Hea Alguse praktikarühmades) kokku 6 koolituspäeva


Eesmärk:
Kursusel osaleja saab ülevaaate lapsekeskse metoodika teoreetilisest ja filosoofilisest taustast ning põhimõtete rakendamisest lasteaias seoses uuendatud koolieelse lasteasutuse  riikliku õppekavaga
Õppekeel:
Eesti keel

Aeg/koht


Teemad
q  Lapsekeskse mõtlemise tunnusjooni
q  Lapsekeskse õpikeskkonna loomine
q  Meeskonnatöö rühmas ja lasteaias tervikuna
q  Lapsekeskne õppekava ja õpetaja roll selle elluviimisel
q  Lapse arengu tundmine, lapse vaatlus, arengu hindamine
q  Tasakaalustatud päev
q  Planeerimine –valdkondade vaheline lõimimine läbi mängu ja tegevuse
q  Individualiseerimine – lapse kaasamine mõtestatud õpiprotsessi
q  Sotsiaalsete oskuste arendamine
q  Koostöö edendamine lapsevanematega, arenguvestlus
q  Avatud töökeskkonna loomine
q  Üleminek kooli

Hind
150 eurot ( päeva maksumus 25 eurot )
Koolitajad
Taimi Schmidt, Annela Ojaste,  Liivi Türbsal, Viive Vellemaa

Info/registreerimine
7421 065; 7421 165; 5233 929; aed@heaalgus.ee


Lisainfo

Kursus võimaldab saada ülevaate õpetajate koolitusest; teemasid käsitletakse silmas pidades juhataja töö aspekte.

Hea Alguse Koolituskeskus                Koolitusluba 4497 HTM                www.heaalgus.ee
Veski 42, Tartu                                                                                               tel/faks:742 1165