Friday, January 25, 2013

Muudatused Hea Alguse Koolituskeskuse õppeprogrammis! !


Lapsekeskne metoodika lasteaias (160-t) koosneb edaspidi kahest osast:
I osa  Põhikoolitus  - 60 tundi  - algab 14. – 15.märtsil Tallinnas ja 26 – 27.märtsil Tartus
II osa Jätkukoolitused vastavalt meie koolituskeskuse õppekavale:
·      Avatud töökeskkonna loomine (20  või 40 tundi)
·      Sotsiaalse arengu soodustamine  lasteaias( 20  tundi)
·      Laps ja õppekava(40 tundi)
·      Mäng ja õppimine – ideed ja võimalused lapse huvi ja loovuse toetamiseks(40 tundi)

Temaatilised lühikursused:
·      Lapse vaatlus ja tagasiside lapsevanemale
·      Koostöö võimalused lapsevanematega
·      Planeerimine lasteaias kui meeskonnatöö
·      Õpetaja abi ABC

UUS! Hea Alguse põhikoolitus 60 tundi


Kursus: Lapsekeskne metoodika lasteaias
Abiks riikliku õppekava rakendamisel  

Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad, õppealajuhatajad, direktorid, õpetaja abid (võimalusel koos oma meeskonnaga)

Maht:
60 tundi (6 koolituspäeva: loengud ja seminarid; vaatluspraktika lasteaias ja iseseisev töö )

Eesmärk:
Õpetaja saab ülevaate lapsekeskse metoodika põhimõtetest ja võtetest ning omandab praktilisi oskusi nende rakendamiseks lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.
Õppekeel:
Eesti keel
Aeg/koht
14 – 15 märts 2013 Tallinnas Vikerkaare Lasteaias Õismäe tee 110
26 – 27 märts 2013 Tartus Veski 42 Hea Alguse Koolituskeskuses(Raimla maja)
Teemad
q  Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja selle rakendamine
q  Lapsekeskne õppekava ja õpetaja roll selle elluviimisel
q  Lapsekeskse õpikeskkonna loomine
q  Meeskonnatöö rühmas ja lasteaias tervikuna
q  Lapse arengu tundmine
q  Lapse vaatlus, arengu hindamine
q  Planeerimine –valdkondade lõimimine, eesmärgid ja tegevused
q  Tasakaalustatud päev
q  Individualiseerimine – lapse kaasamine mõtestatud õpiprotsessi
q  Koostöö lapsevanematega                           
q  Õppimine mängu kaudu
q  Kirjaoskuse kujunemine
q  Matemaatika ja teadusliku mõtlemise arendamine
q  Kokandus lasteaias, tervislik toitumine

Hind
 32 eurot päev (kokku 192 eurot)

Koolitajad
Taimi Schmidt, Annela Ojaste, Maret Melts, Ilona Sillak,  jt.

Info/registreerimine
7421 065; 7421 165; 56244 369;  aed@heaalgus.ee


Lisainfo

Võimalikud soodustused, kui osaleb kogu rühma meeskond! Juhtkonna esindajaile ja õpetaja abidele soodustused!
Tasuda saab ka osade kaupa.


Hea Alguse Koolituskeskus                Koolitusluba 6317 HTM                www.heaalgus.ee
Veski 42, Tartu 50409                                                                                                    tel/faks:742 1165

Saturday, January 19, 2013

Koolitus: Õpetaja abi ABC

Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetaja abid
Maht:
16  tundi (2 koolituspäeva)
Eesmärk:
Õpetajaabi  omandab uusi teadmisi tegutsemisest lastega rühmas. Osaleb rühma   meeskonna liikmena erinevate  tegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, teab oma tööülesandeid ja oskab suhelda.

Õppekeel:

eesti keel
Aeg/koht
 21.-22. veebruar 2013  Tallinna Lasteaias Vikerkaar (Õismäe tee 110)
Teemad

  •  Laste kohanemine lasteaias, õpetaja abi kui võtmeisik
  •  Lapse päev, rutiin ja üleminekud
  • Lapsekeskne õpikeskkond
  • Töökorraldusest lapsekeskses rühmas
  • Meeskonnatöö tähtsusest
  •  Mäng ja õppimine
  • Üheskoos planeerimine motiveerib  koos tegutsema

Maksumus
75 EUR

Koolitajad
Annela Ojaste, Taimi Schmidt
Teave ja registreerimine
Tallinnas: tel : 56847 723; e- mail: tallinn@heaalgus.ee
Tartus:  tel: 56244 369; aed@heaalgus.ee

Lisainfo

Lasteasutuste poolt  kokku pandud grupile soodusused vastavalt kokkuleppele