Thursday, October 4, 2012

Kaunist õpetajate päeva!


Kursus LAPS JA ÕPPEKAVA

Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad

Maht:
40 tundi (2+2 koolituspäeva, iseseisev töö ja praktika )

Eesmärk:
Kursus annab ülevaate väikelaste arengulistest iseärasustest (1-7-a), koolivalmiduse kujunemisest ja  alushariduse õppekavade erinevaist käsitlustest seoses rühma õppe/kasvatustegevuse kavandamisega. Meeskonnatöö edendamise osas käsitetakse suhtlemis-ja eneseväljendusoskuste praktilist arendamist. 
Õppekeel:
Eesti keel

Aeg/koht
Tartus  I osa 28. - 29.nov.; II osa 6. - 7.dets.2012  Hea Alguse Koolituskeskus Veski 42  NB! 1.päeval algus kell 10.00
Teemad
 • Õppekava funktsioonid ja tasandid
 • Alushariduse valikud – õppekava rakendamise küsimused
 • Milline on hea õppekava?
 • Rühma õppekava ja selle rakendamise küsimused eri vanustes laste puhul
 • Arengulised muutused erinevates vanuserühmades
 • Eeldatavad arengutulemused tunnetus- ja õpitegevustes, sotsiaalsetes ja enesekohaste oskuste osas
 • Lapse kognitiivsete protsesside (kõne, tähelepanu, mälu)iseärasused.
 • Laste enda ja teiste tajumise, emotsioonide taju ja väljendamise kujunemine, eneseteadvuse areng.
 • Suhted, prosotsiaalne käitumine, reeglite ja normidega kohanemine
 • Koolivalmiduse hindamisest
 • Õpetajate head suhtlemis- ja väljendusoskused aitavad meeskonnas paremini uuendustega kohaneda ja neid koos  ellu  viia.

Hind
160 eurot
Koolitajad
Mairi Männamaa, Maria Jürimäe, Maili Vesiko-Liinev, Taimi Schmidt
Info/registreerimine
 tel.742 1065; 56244 369 ; aed@heaalgus.ee


Lisainfo

Soodustus: IV etapi Avatud töökeskkonna loomine läbinud õpetajaile  150 eurot;  
 V etapi Sotsiaalsed oskused lasteaias läbinud õpetajaile 145 eurot


Koolitusluba  6317  HTM