Thursday, March 22, 2012

Tähelepanu!

 • Jätkub registreerimine kursusele Laps ja õppekava 12.- 13.aprillil Tartus!
 • Muutunud on kursuste kuupäevad:
 Kursus Lapsekeskne metoodika lasteaias(160-t) Tallinnas alustab 17. - 18.aprillil (1. päeval algusega kl.10.00) Tallinna Asunduse Lasteaias Pallasti 19.
 
Tartu kursuse, mis alustas 1.- 2. märtsil, järgmine moodul toimub 24. - 25. aprillil varem kokkulepitud 17. - 18. aprilli asemel.
 
NB! Mõlemas rühmas on veel  vabu kohti. Ootame rõõmuga lasteaiaõpetajaid osalema koolitusele, kus saab omandada palju kasulikke võtteid õppekava rakendamisel,  praktikarühmades kolleegide tööga tutvuda, ise kogemusi jagada ja leida uusi sõpru üle Eesti. Koos otsime vastuseid ja lahendusi paljudele küsimustele kaasaaja lasteaianduses.
 
Üheskoos suudame meie laste lapsepõlve õnnelikuks muuta!

Monday, March 5, 2012

LAPS JA ÕPPEKAVA. Abiks riikliku õppekava rakendamisel!


Sihtgrupp
Lasteaiaõpetajad

Maht
40 tundi (2+2 koolituspäeva, iseseisev töö ja praktika )

Eesmärk
Kursus annab ülevaate laste arengulistest iseärasustest (1-7-a), koolivalmiduse kujunemisest ja  alushariduse õppekavade erinevaist käsitlustest seoses rühma õppe/kasvatustegevuse kavandamisega. Meeskonnatöö edendamise osas käsitetakse suhtlemis-ja eneseväljendusoskuste praktilist arendamist. 
Õppekeel
Eesti keel

Aeg/koht
Algus 12.-13.aprill , jätkub  10.-11.mai 2012 , algus k.10.00
Tartus  Hea Alguse Koolituskeskus Veski 42
Teemad
 • Õppekava funktsioonid ja tasandid
 • Alushariduse valikud – õppekava rakendamise küsimused
 • Milline on hea õppekava?
 • Rühma õppekava ja selle rakendamise küsimused eri vanustes laste puhul
 • Arengulised muutused erinevates vanuserühmades
 • Eeldatavad arengutulemused tunnetus- ja õpitegevustes, sotsiaalsetes ja enesekohaste oskuste osas
 • Lapse kognitiivsete protsesside (kõne, tähelepanu, mälu)iseärasused.
 • Laste enda ja teiste tajumise, emotsioonide taju ja väljendamise kujunemine, eneseteadvuse areng.
 • Suhted, prosotsiaalne käitumine, reeglite ja normidega kohanemine
 • Koolivalmiduse hindamisest
 • Õpetajate head suhtlemis- ja väljendusoskused aitavad meeskonnas paremini uuendustega kohaneda ja neid koos  ellu  viia.

Hind
160 eurot
Koolitajad
Mairi Männamaa, Maria Jürimäe, Maili Vesiko-Liinev, Taimi Schmidt
Info/regist
reerimine
 tel.742 1065; 56244 369 ; aed@heaalgus.ee


Lisainfo

Soodustus: IV etapi Avatud töökeskkonna loomine läbinud õpetajaile  150 eurot;  
 V etapi Sotsiaalsed oskused lasteaias läbinud õpetajaile 145 eurot


Koolitusluba  6137  HTM 

Lapsekeskne metoodika lasteaias (160 t). Abiks riikliku õppekava rakendamisel!


Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad ja õpetaja abid
Maht:
160 tundi (112 tundi loenguid ja seminare, 34 tundi iseseisvat tööd ja 14 tundi praktikat Hea Alguse praktikarühmades) kokku 14 koolituspäeva
Eesmärk:
Õpetaja saab ülevaate lapsekeskse metoodika taustast ning omandab praktilisi oskusi põhimõtete rakendamiseks lasteaias lähtuvalt koolieelse lasteasutuse  riiklikust õppekavast.
Aeg/koht
 22. - 23. märtsil 2012 kl. 10.00 Pallasti 19 Tallinna Asunduse Lasteaias
(kursus toimub 2 koolituspäeva kaupa igas järgnevas kalendrikuus va suvel)
Teemad
q  Lapsekeskse mõtlemise tunnusjooni
q  Lapsekeskse õpikeskkonna loomine
q  Meeskonnatöö rühmas ja lasteaias tervikuna
q  Lapsekeskne õppekava ja õpetaja roll selle elluviimisel
q  Lapse arengu tundmine
q  Lapse vaatlus, arengu hindamine
q  Tasakaalustatud päev
q  Planeerimine –valdkondade vaheline lõimimine
q  Individualiseerimine – lapse kaasamine mõtestatud õpiprotsessi
q  Laste käitumine ja sotsiaalsed oskused
q  Perede kaasamine lasteaiaellu
q  Koostöö edendamine lapsevanematega, arenguvestlus
q  Õppimine mängu kaudu
q  Kirjaoskuse kujunemine
q  Matemaatika ja teadusliku mõtlemise arendamine
q  Kokandus lasteaias, tervislik toitumine
q  Üleminek lasteaiast kooli
Hind
14 päeva kokku  490 eurot; hinna sees koolitusmaterjalid,  kohvipausid.
Tasuda saab osade kaupa!
Koolitajad
Taimi Schmidt, Annela Ojaste, Piret Maser, Liivi Türbsal, Viive Vellemaa, Maret Melts, Ilona Sillak jt.
Info/registreerimine
7421 065; 7421 165; 56244 369;  aed@heaalgus.ee

Lisainfo

Võimalikud soodustused, kui osaleb kogu rühma meeskond!
Lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele eraldi ülevaatekursus (6 päeva)

Hea Alguse Koolituskeskus                Koolitusluba 6317 HTM                www.heaalgus.ee
Veski 42, Tartu 50409                                                                                                    tel/faks:742 1165

Ametiväärikus kujuneb läbi koostöö


Hea Alguse võrgu seminar-nõupidamistel  on  esile kerkinud  lasteaia töökorralduse küsimused. Lasteaias on oluline meeskonnatöö. Ühes rühmas töötavad kaks õpetajat ja õpetajaja abi. Hea Alguse rühmades alustasime kohe alguses 1994 aastal meeskonnakoolitusega. Meeskonnaks  kasvamine vajab aega ja õppimist. Ideaalne on muidugi olukord, kus kohe iseenesest kõik sujub.
Töökorraldus lasteaias ja meeskonnatöö on väga tihedalt seotud. Õpetajate ja õpetaja abi koostöö rühmas, aga ka kogu maja personali koostöö on laste huvides  oluline. Kõik täiskasvanud on lastele eeskujuks. Ühised kasvatuspõhimõtted ja väärtused on  iseendast mõistetavad. Reeglid ja kokkulepped kujunevad koos lastega. Hea meeskonnatöö on ka lastevanematega koostöö aluseks.
Suur vastutus ja kohustus on juhtkonnal kujundada asutuse sisekliima selliseks, mis võimaldab igal töötajal end tunda osalisena laste huvides tegutsemises.
Sõimerühmas on lapsi liiga palju, isegi siis kui suudaksime kolm inimest koos tööle panna ühel ajal. Hea Alguse lasteaiad on töökorralduse paindlikumaks ja lapsest lähtuvaks muutmisega tegelenud juba aastaid. Vajalik on aus nn. “päeva pildistus”, et vaadata kuidas paremini tööd korraldada. Hea Alguse mudelrühmade õpetajad  ja osaliselt ka õpetaja abid on läbinud kursuse “Avatud töökeskkonna loomine”,  kus otsitakse lahendusi töökorralduse osas. Samuti  käsitletakse õpetaja enesearendamise, enesetäiustamise ja meeskonnatöö küsimusi. Oleme selles staadiumis, et kogume töökorralduse ja meeskonnatöö parimaid praktikanäiteid, et neid  tutvustada meie koolituste kaudu.

Näide Pärnu Päikesejänku lasteaiast  õppealajuhataja Maret Põllustelt:
Lapse arengu toetamine lasteasutuses on meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteaia juhataja ( direktor) – nii seisab koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas. Järjest enam õpetajaid kaasab õpetaja abi  õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisesse, et oleks võimalik tähelepanu pöörata igale lapsele. Hea Alguse võrgu Pärnu (aineühenduse) õpetaja Reet Lillemaa eestvedamisel võeti  just seetõttu käesoleva  õppeaasta teemaks „Meeskonnatöö rühmas lapse arengu toetajana“. Õpetaja Eda Laur Tralli lasteaiast selgitas välja meeskonnad, kelle sooviks on koostöö arendamine lapse arengu toetamiseks.  Novembris toimus Pärnu Päikesejänku Lasteaias kaks selleteemalist koolituspäeva, millest esimesel olid sihtrühmaks  õpetaja abid ja teisel sama rühma õpetajad ning asutuse  majandusjuhataja. Koolituse tulemusel teadvustati paremini õpetaja abi rolli õppe- ja kasvatusprotsessis, võimalusi edukaks meeskonnatööks ning selgitati välja vastastikkused ootused. Selle põhjal  soovitati meeskondadel hinnata, mis rühmas juba toimib ja mida saab parendada. Huvitav oli see, pandi kirja hulga senini välja ütlemata ootusi nii õpetajate kui ka õpetaja abide poolelt.
Koolituse tulemusel  innustusid õpetajad rohkem abisid kaasama ja suurenes  õpetaja abide huvi osaleda laste tegevuse suunamises ja koos tegutsemises.
Et teada saada rohkem hästi toimivast  töökorraldusest Päikesejänkus, kutsuti ellu nn “töövarjupäev”, mille sisuks oli Päikesejänku õpetajaabi tööpäeva jälgimine vastava küsimustiku abil. Tööpäeva analüüsist selgus, et juba ainuüksi osapoolte heast tahtest sõltub palju töökorralduse muutmiseks rühmas. Seejuures on väga tähtis juhtkonnapoolne abi ja toetus.
Järgmise ümarlaua teemaks on vahetada kogemusi, kuidas meeskonnatöö lapse arengu toetamiseks vahepealsel perioodil sujus, mis õnnestus paremini ja millised olid probleemid.

Veebruari kuu võrgus kujunes mõttevahetus õpetaja väärtustamise teema ümber.

 Väärika lapse – tulevase väärika Eesti kodaniku kasvamise jaoks on vaja väärikat õpetajat inimväärse palgaga.

Õpetajad võtavad hoogu  streigiks  palga tõstmise nõudega. Nii võib lugeda meedia kaudu tulnud sõnumitest. Üksikud arvamuslood  on pigem kellegi poolt või vastu.  Õpetajate töökoormus ja kohustused tõusevad, kuid õiguste pool jääb järjest õhemaks. Probleemide ennetamise asemel hakkavad need kuhjuma ja õpetaja tunneb end olevat suletud ringis.
Õpetaja , eriti hea õpetaja, tunneb väga suurt vastutust homse päeva eest. Samas näeme iga päev enda ümber, et lasteaiad ja koolid peavad reformide keskel toime tulema ülevalt poolt algatatud kavadega. Näiteks kodanikualgatused, kus lapsevanemad koguvad allkirju, ei panda  tähelegi.
Nii ei jäägi muud üle, kui minna steikima palga nimel, kuigi palk on tagajärg, mitte otsene põhjus ise. See tähendab, et õpetaja tööd ei väärtustata piisavalt .
 Õpetajad ütlevad, et õpetajat ei väärtustata. Õpetajatöö tunnustaminegi on mõnel pool muutunud formaalseks.
Miks siis ikka streik, aga mitte rahulik arutelu või läbirääkimised? Selle koha peal arvati, et keegi ei kuula õieti ega loe, mis kirjutatakse või arvatakse. Või pigem valatakase õli tulle halvustades mõne näite varal kogu lasteaiandust(vt PM Appikarje riigi poole). Ega siis ei jäävatki muud üle kui rääkida selles keeles, mida ollakse sunnitud kuulda võtma, mis ärataks laiemat kõlapinda ühiskonnas.

Õpetaja tööst tuleb rohkem rääkida, otsida koos lahendusi.
 Seda me Hea Alguse võrgus üritame. Võrgus üleskerkinud mõtted jõuavad koolituste kaudu õpetajateni. Õpetajad peavad välja jõudma sellest ringist, kus kõik välised tegurid üle pea teda mõjutavad. Hea Alguse seltskonnas ringleb üks OK sarnane lühend – see on OP(loe:oma pea).

Näide projekti algataja ja juhi Liivi Türbsalilt
Hea Algus peab väärtuskasvatustööd koolis ja lasteaias väga oluliseks.
2011. aastal  osalesid 45 haridusasutuse meeskonnad: õpetajad, lapsevanemad ja haridusjuhid VÄÄRTUSTE VÕRGU  projektis, mida toetas Avatud Eesti Fond
Koolitused toimusid Tartus, Tallinnas, Pärnus, Põlvas ja Jõhvis. Projekti kaudu õpiti tundma kõigi osalejate ning  vabariigi väärtuskasvatustöös tunnustust leidnud haridusasutuste: Mammaste algkool-lasteaia, Pärnu Päikesejänku lasteaia ja Hea Alguse Koolituskeskuse kogemustel põhinevaid ideid. Projekti raames koguti sadu näiteid ja edulugusid erinevatest koolidest ja lasteaedadest. Eesmärgiks oli sõnastada väärtuskasvatustöö läbiviimise näited nii, et neid saaksid kasutada paljud õpetajad ja lapsevanemad, kes peavad oluliseks heade ideede rakendamist praktikasse.

`Väärtuste võrgu` jätkuna algatas Tartu Pääsupesa Lasteaed koostöös meie koolituskeskusega uue projekti  `Samm-sammult ja üheskoos väärikamaks`, mida samuti toetas Avatud Eesti Fond. Selle projekti käigus süstematiseeriti kogutud näited ja vormistati need raamatuna- juhendmaterjalina kasutamiseks koolis, lasteaias või kodus. Projekti eestvedajateks olid õpetajad Kadri Velner ja Evelin Pettai, koostööd tegi kogu Pääsupesa lasteaia meeskond. (Tartu Pääsupesa lasteaed sai TÜ Eetikakeskuse poolt tunnustuse kui  väärtuskasvatuslasteaed  2010). Ühiselt valmistati nn sõnumiga väärtuste kotid,  mis ühelt poolt sümboliseerivad põlvkondade vahelist sidet ja austust ning  teiselt poolt annavad ülevaate olulistest väärtustest ja nendeni jõudmise võimalustest. Õppematerjali kogumiku said endale kõik projektis osalenud asutused, jagatud ideed on aga kasutamiseks kõigile.