Tuesday, August 13, 2013

Kursus lasteaiaõpetajatele: Lapsekeskne metoodika lasteaias (60 tundi)


Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad, õppealajuhatajad, direktorid, õpetaja abid (võimalusel koos oma meeskonnaga)

Maht:
60 tundi (6 koolituspäeva: loengud ja seminarid; vaatluspraktika lasteaias ja iseseisev töö )


Eesmärk:
Õpetaja saab ülevaate lapsekeskse metoodika põhimõtetest ja võtetest ning omandab praktilisi oskusi nende rakendamiseks lähtuvalt alushariduse  riiklikust õppekavast.
Õppekeel:
Eesti keel

Aeg/koht
13.-14. veebruar Tartus Hea Alguse Koolituskeskuses, Veski 42
Teemad
 •  Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja selle rakendamisest                  Lapsekeskne õppekava ja õpetaja roll selle elluviimisel
 • Lapsekeskse õpikeskkonna loomine                                                                                                        Meeskonnatöö rühmas ja lasteaias tervikuna
 • Lapse arengu tundmine
 • Lapse vaatlus, arengu hindamine
 • Planeerimine –valdkondade lõimimine, eesmärgid ja tegevused
 • Tasakaalustatud päev
 • Individualiseerimine – lapse kaasamine mõtestatud õpiprotsessi
 • Koostöö lapsevanematega                                                                           Õppimine mängu kaudu
 • Kirjaoskuse kujunemine
 • Matemaatika ja teadusliku mõtlemise arendamine
 • Kokandus lasteaias, tervislik toitumine

Hind
 32 eurot päev maksumus  registreerimisel enne 25. novembrit , seejärel  35 eurot

Koolitajad
Taimi Schmidt, Piret Maser, Maret Melts, Ilona Sillak,  jt.

Info/registreerimine
7421 065; 7421 165; 56244 369;  aed@heaalgus.ee


Lisainfo

Võimalikud soodustused, kui osaleb kogu rühma meeskond! Juhtkonna esindajaile ja õpetaja abile soodustused!
Tasuda saab ka osade kaupa.

                                   Koolitusluba nr.6317 HTM