Thursday, October 20, 2011

Lähiajakoolitused lasteaiaõpetajatele!

Kursus: Lapsekeskne metoodika lasteaias (160-tundi)

Hea võimalus  õppekava rakendamiseks!                                                                                                                                                                         

Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad ja õpetaja abid

Maht:
160 tundi (112 tundi loenguid ja seminare, 34 tundi iseseisvat tööd ja 14 tundi praktikat Hea Alguse praktikarühmades) kokku 14 koolituspäeva


Eesmärk:
Õpetaja saab ülevaaate lapsekeskse metoodika taustast ning omandab praktilisi oskusi põhimõtete rakendamiseks lasteaias seoses koolieelse lasteasutuse  riikliku õppekavaga.
Õppekeel:
Eesti keel

Aeg/koht
  
Koolitus algab 1.-2. märts 2012 kl.10.00 Veski 42 Tartus  
Teemad
q  Lapsekeskse mõtlemise tunnusjooni
q  Lapsekeskse õpikeskkonna loomine
q  Meeskonnatöö rühmas ja lasteaias tervikuna
q  Lapsekeskne õppekava ja õpetaja roll selle elluviimisel
q  Lapse arengu tundmine
q  Lapse vaatlus, arengu hindamine
q  Tasakaalustatud päev
q  Planeerimine –valdkondade vaheline lõimimine
q  Individualiseerimine – lapse kaasamine mõtestatud õpiprotsessi
q  Laste käitumine ja sotsiaalsed oskused
q  Perede kaasamine lasteaiaellu
q  Koostöö edendamine lapsevanematega, arenguvestlus
q  Õppimine mängu kaudu
q  Kirjaoskuse kujunemine
q  Matemaatika ja teadusliku mõtlemise arendamine
q  Kokandus lasteaias, tervislik toitumine
q  Üleminek lasteaiast kooli

Hind
14 päeva kokku  450 eurot; hinna sees koolitusmaterjalid,  kohvipausid

Koolitajad
Taimi Schmidt Piret Maser, Liivi Türbsal, Viive Vellemaa, Maret Melts, Ilona Sillak jt.

Info/registreerimine
7421 065; 7421 165; 56244 369;  aed@heaalgus.ee


Lisainfo

Võimalikud soodustused, kui osaleb kogu rühma meeskond! Tasuda saab ka osade kaupa garantiikirja alusel.
Lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele eraldi ülevaatekursus (6 päeva)
Hea Alguse Koolituskeskus                Koolitusluba 6317 HTM                www.heaalgus.ee
Veski 42, Tartu 50409                                                                                                    tel/faks:742 1165

Thursday, October 13, 2011

Uued koolitused lasteaiaõpetajatele!

Hea Alguse Koolituskeskuse koolitused (Koolitusluba 6317 HTM)

Koolitus

Miks osaleda?

maht
Lapsekeskne metoodika sõimerühmas

(sõimerühmaõpetajate põhikursus)

Tallinnas


17.-18.november 2011
(kursus jätkub jaanuaris)

õpetaja saab ülevaate väikelastega töötamise põhimõtetest ja mõistab väikelapse arengust, temperamendist ja keskkonnast tulenevaid  vajadusi ning  oskab kasutada erinevaid võtteid, materjale ja vahendeid lapse arengu toetamisel.
Oskab kujundada lapsekeskset kasvukeskkonda ning koostöös koduga luua võimalusi lapse igakülgseks arenguks sõimerühmas

40 tundi

(2+2 päeva)


HIND:
160 EUR
Muusika tähtsus lasteaialapse arengus

Tartus

21.-22.november 2011
(kursus jätkub jaanuaris)
õpetaja väärtustab muusikat lapse erinevate (õppe) tegevuste ilmestamise ja töö mitmekesistamise võimalusena, oskab rakendada erinevaid võtteid ja vahendeid muusika ja laulumängude kasutamisel väikelastega
40 tundi

(2+2 päeva)

HIND:
160 EUR

Teave ja registreerimine                               
tel: 742 1165; 5665 4871                                     
kool@heaalgus.ee                                                           
NB! Hea Alguse ajaveebis aadressil www.heaalgus.blogspot.com on rohkesti
infot meie tegemiste kohta. See info täieneb iga päevaga, kutsume tutvuma.

Koolitusi on võimalik tellida kohapeale tervikuna või osade kaupa; võimalikud on mitmesugused kokkulepped õppekava temaatika piirides.