Monday, December 27, 2010

Kas õnnelik lapsepõlv ja koolirõõm on võimalikud?

 Mis on õnnelik lapsepõlv ja kes seda loovad, kuidas loovad ja miks seda vaja on?
Just sellistele  küsimustele vastuste otsimisega  oleme alustanud MTÜ Hea Alguse piirkondlikke seminar- nõupidamisi, mille korraldamisel on kaasa aidanud ESF proramm”Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008 – 2014”.

Seminar-nõupidamiste üheks eesmärgiks võrgustikutöö edendamise raames on lapsekeskse õpetuse väärtustamine ja huvi tekitamine selle rakendamise vastu.
Kaasame õpetajaid, haridusametnikke ja lasteasutuste juhte arutlema ühiselt, millist inimest kasvatada ja kuidas muutustega mitte ainult kaasa minna, vaid oskuslikult erinevaid suundumusi lõimides luua ühtset terviklikku süsteemi, mis aitakas olla lapsel õnnelik ja õpetajal ennast teostada ja arendada.

Võrgustiku projekti seisukohalt on oluline tuumikgrupi kokkusaamised kord kuus. Võrgustiku töö uudiste vahetamise ja uute eesmärkide seadmise ja tegevuste kavandamisele on igal sellisel nõupidamisel ka oma teema.

Teemadest
Hea Alguse õpetajad osalevad väga erinevates projektides ja alustavad neid ka ise. Näiteks väärtuskasvatuse alal on üleriigilist tunnustust võitnud Pärnu Päikesejänku lasteaia ja Põlva Mammaste Lasteaed-Algkooli tööd.
Majanduslanguse tingimustes on võimendunud  ettevõtliku inimese kasvatamise küsimused.
Ettevõtlikkuse teemat seoses uuendatud koolieelse lasteasutuse õppekavaga on väga täpselt ja süsteemselt analüüsinud Kaubandus-Tööstuskoja haridusnõunik  Tiia Randma.

Kolmanda olulise teemana on  esile kerkinud meedia mõju varases lapseeas. Pöördusime selle ala asjatundja Kristi Vinteri poole.

Igal sügisel alustame traditsiooniliselt kohtumisega  HTM-i esindajatega,
 et saada ülevaadet aktuaalsetest küsimustest hariduses, kooskõlastada ja teavitada Hea Alguse õpetajaid uute seaduste ja järelevalve prioriteetide osas.
21. septembril osalesidki vestlusringis Tiina Peterson ja Regina Eimre HTM-ist.
19.oktoobril esines Tiia Randma etttevõtlikkuse alase ettekandega ja toimus arutelu, kuidas HA saab kaasa aidata ettevõtliku inimese kasvatamisel.
Kelekümblusprojektis osalejad Svetlana Belova eestvedamisel tutvustasid MISA uusi raamatuid.
25. novembril tutvustas  TLÜ magistrant Deivi Pard meediakasvatusega seotud projekte meil ja Soomes.
Arutelus vaagiti meediakasvatust lapse, lapsevanema ja õpetaja vaatepunktist.
Kõikide eespool toodud teemadega jätkame ka 2011 aastal.

Enne õpi, siis õpeta
Hea Alguse mudelrühmad on loodud eeskuju näitamiseks, kuidas lapsekeskset metoodikat igapäevaselt rakendada. Praktikarühmade õpetajad osalevad võrgustikus pidevalt erinevatel üritustel. Sellel aastal kohtusid mudelrühmade õpetajad  Pärnust, Põlvast,  Rakverest, Tartust, Tallinnast, Viljandist,Võrust ja HA esindajad Jõgeva,Tartu ja Valga maakonnast 17.septembril  Rakveres.  Alustuseks vaadati Rakvere lasteaias Triin hommikuringe ja laste valikute võimalusi.  Edasi jätkus seminar nähtu analüüsimise  ja õpetajate ettekannetega Rakvere Linna Algkoolis.

Margit Pelli ettekanne “Info- ja kommmunikatsioonitehnoloogia lasteaiaõpetaja töövahendina “ äratas huvi ja pani mõtlema uutele võimalustele lasteaiaõpetaja töös.
 Kersti Liigi  ettekanne “Laste endavalmistatud õppevahendid õpimotivatsiooni tekitajana” ärgitas rohkem kaasama lapsi ja lapsevanemaid
koos tegutsema.
Katrin Kask kõneles lavastusmängudest ja Ande Randmaa hääliku ja täheõpetusest laste isikupära ja loovust arvestades.

Ettekanded olid hästi läbimõeldud, atraktiivsed ja sisutihedad. Tagasisides mainiti  üksmeelselt, et kokkusaamine pani mõtlema ja ise ennast kõrvalt jälgima. Rõõm on tõdeda, et noored edumeelsed õpetajad on
tulnud ja jäänud lasteaeda tööle.

Pärnu Päikesejänku õppealajuhataja Maret Põlluste tutvustas väärtuskasvatuse projekti läbiviimist oma lasteaias.

Traditsiooniliseks on kujunenud ka Tartu Ülikooli ÕS üliõpilaste – tulevaste klassiõpetajate tutvumine Hea Alguse Koolituskeskusega meie ammuse hea koostööpartneri õppejõud  Maret Olo eestvedamisel.

Hea Alguse piirkonnapäevad
Võrgustikuprojekti raames toimusid Hea Alguse piirkonnapäevad 12.oktoobril Tallinnas,  20. oktoobril Raplas ja 5.novembril Haapsalus.
Ühendavaks teemaks oli Liivi Türbsali poolt võrgustikuprojekti ja Hea Alguse 15. aastase tegevuse tutvustamine õpetajate professionaalse arengu toetamisel.
Koolitusjuht Taimi Schmidt keskendus praktilisi näiteid abiks võttes lapse kaasamisele tähenduslikku ja mõtestatud õpiprotsessi läbi lapsest lähtuva planeerimise. Tallinna HA koolitaja  Annela Ojaste tutvustas koolitusi.

Tagasiside üritustele on valdavalt positiivne, mainitakse  ideesid, mida saab  ise rakendada oma töös või mis äratab huvi lapsekeskse mõtteviisiga rohkem tutvuda. Aga ka lapsepõlve üle mõtlema.
Hea Alguse koolitusele on juba jõudnud Harjumaalt, Tallinnast ja  Rapla maakonnast lasteaiaõpetajad 21 lasteasutusest, Läänemaalt  klassiõpetajad.

Tänu võrgustiku tugevdamisele liigub info paremini, inimesed saavad omavahel ideesid ja kogemusi jagada, tunda mõttekaaslaste tuge.
Üheskoos on huvitav lapse jaoks  õnneliku lapsepõlve loomisel kaasa aidata.

Taimi Schmidt
Hea Alguse Koolituskeskuse koolitusjuht